Uncategorized


김세정이 왁싱사에게 궁금해서 물어본 질문 ㅎㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

아무렇지 않은 표정으로

순수하게 말하네 ㅗㅜㅑ

진짜 몰라서 할 수 있는 질문이다 이건