Uncategorized


업-소 출신에 대해 해명한 허웅 전여친 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이게 사실이면 허웅은

대체 왜 먼저 고소한거임? ㄷㄷㄷ

허웅 전여친이 미대 석출신이라니 ㄷㄷ