Magazine World

강아지 안고 다니는 헐리웃 스타들

강아지 안고 다니는 헐리웃 스타들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아니 휴잭맨 댕댕이는 왜케 인형같오ㅋㅋㅋ커엽다ㅠㅠ

보통 엉덩이를 감싸 안아주는데 신기하넹ㅋㅋㅋ

와중에 라이언 고슬링 킬포ㅋㅋㅋ안아주기엔 넘 크다구ㅜㅜ

close